RAJASTHAN TOURS 2017 - 2018 (EX-DELHI)

Sketch ItineraryCar TypeTata Indigo Toyota EtiosSwift DzireChevrolet EnjoyToyota Innova
Seating Capacity4 + 14 + 14 + 16 + 16 + 1
Days      
DELHI -AGRA-JAIPUR – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Agra = 209 kms (3 - 4 hours) approx\r\nAgra- Jaipur = 233 kms (4 - 5 hours) approx\r\nJaipur- Delhi = 265 kms (4 - 5 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
4NAC11211.0012210.0012210.0013653.0017094.00
AC11877.0012876.0012876.0014319.0017760.00
DELHI – AGRA-JAIPUR – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Agra = 209 kms (3 - 4 hours) approx\r\nAgra- Jaipur = 233 kms (4 - 5 hours) approx\r\nJaipur- Delhi = 265 kms (4 - 5 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
5NAC13819.5015068.2515068.2516910.2521145.50
AC14485.5015734.2515734.2517510.2521811.50
DELHI -AGRA-JAIPUR-UDAIPUR- DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Agra = 209 kms (3 - 4 hours) approx\r\nAgra- Jaipur = 233 kms (4 - 5 hours) approx\r\nJaipur- Udaipur = 418 kms (6 -7 hours) approx\r\nUdaipur- Delhi = 679 kms (10 - 11 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
7NAC21145.5023088.0023088.0025918.5029803.50
AC22255.5024198.0024198.0027028.5030913.50
DELHI - AGRA-BHARATPUR-RANTHAMBHOR- JAIPUR – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Agra = 209 kms (3 - 4 hours) approx\r\nAgra- Bharatpur = 53 kms (1 - 1.5 hours) approx\r\nBharatpur- Ranthambore = 202 kms (3 - 4 hours) approx\r\nRanthambore- Jaipur = 151 kms (2 - 3 hours) approx\r\nJaipur- Delhi = 265 kms (4 - 5 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
7NAC20618.2522366.5022366.5025113.7531135.50
AC21506.2523254.5023254.5026223.7532245.50
DELHI – AGRA-JAIPUR-AJMER – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi- Agra = 209 kms (3 - 4 hours) approx\r\nAgra- Jaipur = 233 kms (4 - 5 hours) approx\r\nJaipur- Ajmer = 131 kms (1 - 1.5 hours) approx \r\nAjmer- Delhi = 391 kms (6 - 7 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
6NAC17038.5018537.0018537.0020812.5025974.00
AC17926.5019425.0019425.0021700.5026862.00
DELHI - JAIPUR (Ex-Delhi)
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi - Jaipur = 265 kms (4 - 5 hours) apporx
Border to border distance, distance and time may vary
3NAC8658.009435.009435.0010545.0012820.50
AC8991.009768.009768.0010878.0013153.50
DELHI - JAIPUR – UDAIPUR – DELHI
DISTANCE/ TIME CHART
Delhi - Jaipur = 265 kms (4 - 5 hours) apporx\r\nJaipur- Udaipur = 418 kms (6 -7 hours) approx\r\nUdaipur- Delhi = 679 kms (10 - 11 hours) approx
Border to border distance, distance and time may vary
6NAC17316.0018870.0018870.0021978.0026529.00
AC17982.0019536.0019536.0022644.0027195.00